کمیسیون ورزش و جوانان

    آقای سیدهادی قالیبافان  (رئیس کمیسیون)

    آقای مرتضی یزدانشناس  (نایب رئیس)

    آقای اسداله سلیم   (منشی)

    آقای محمدعلی طاهری

    خانم فاطمه زهرا هلال بیرجندی