کمیسیون حقوقی و املاک

    آقای محمدعلی طاهری طاهری (رئیس کمیسیون)

    آقای مهدی عبدالرزاق نژاد  (نایب رئیس)

    آقای عباسعلی نیک  (منشی)

    آقای رضا حسنی

    آقای اسداله سلیم