کمیسیون برنامه بودجه و امور مالی

 

    آقای اسداله سلیم  (رئیس کمیسیون)

    آقای مرتضی یزدانشناس  (نایب رئیس)

    آقای عباسعلی نیک  (منشی)

    آقای حسین صباغ

    خانم فاطمه زهرا هلال بیرجندی