نام نام خانوادگی:مجید ارجمندنیا

تحصیلات:لیسانس

سمت:رئیس شورا

نام ونام خانوادگی:علی اکبر عیدی اسداباد

تحصیلات:سیکل

سمت:نائب رئیس شورا

نام ونام خانوادگی:محمد جعفرزاده اسداباد

تحصیلات: لیسانس

سمت:سخنگو

نام ونام خانوادگی:محمدرضا جانی

تحصیلات: فوق لیسانس

سمت:عضو شورا

نام ونام خانوادگی:احمد صاحبی

تحصیلات:فوق دیپلم

سمت:منشی