نام ونام خانوادگی:حسن جانی

سمت:رئیس شورا

مدرک تحصیلی:لیسانس

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی:ابراهیم جمعه اسداباد

سمت:نائب رئیس  شورا

مدرک تحصیلی:لیسانس

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی:قاسم قاسمی

سمت:منشی شورا

مدرک تحصیلی:دیپلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی:ابراهیم براتی

سمت:منشی شورا

مدرک تحصیلی:دیپلم

 

 

 

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی:محمد سالاری

سمت:منشی شورا

مدرک تحصیلی:دیپلم