مصوبات سال چهارم از دوره چهارم


 
جلسه شماره72 مورخه95/1/17

 

جلسه شماره73مورخه95/2/5

 

جلسه شماره74 مورخه95/2/14

 

جلسه شماره75 مورخه95/2/30

 

جلسه شماره76 مورخه95/3/23

 

جلسه شماره77 مورخه95/4/6

 

 

جلسه شماره78 مورخه95/4/19

جلسه شماره79 مورخه95/5/3

جلسه شماره80 مورخه95/5/17

جلسه شماره81 مورخه95/6/8

جلسه شماره82 مورخه95/6/18

جسه شماره83 مورخه95/7/1

جلسه شماره84 مورخه95/7/17

جلسه شماره85 مورخه95/7/17

جلسه شماره86 مورخه95/8/24

جلسه شماره87 مورخه95/9/14

جلسه شماره88مورخه95/10/1

 جلسه شماره89 مورخه95/10/13

 

جلسه شماره90 مورخه95/10/19

 

 جلسه شماره91 مورخه95/10/26

 جلسه شماره92مورخه95/11/19

 جلسه شماره93 مورخه95/12/1

 

 جلسه شماره94 مورخه95/12/14

 جلسه شماره95 مورخه95/12/26