نام ونام خانوادگی:علی اکبر عیدی اسداباد

تحصیلات:سیکل

سمت:رئیس شورا

نام ونام خانوادگی:محمد ابدان

تحصیلات:فوق لیسانس

رشته تحصیلی:آموزش زبان انگلیسی

نام ونام خانوادگی:ابراهیم براتی

تحصیلات:دیپلم

رشته تحصیلی:کشاورزی

سمت:عضو شورا

نام ونام خانوادگی:مجتبی بخشی

تحصیلات:فوق لیسانس

رشته تحصیلی:علوم تربیتی

سمت:عضو شورا

نام ونام خانوادگی:مجید ارجمندنیا

تحصیلات:لیسانس

رشته تحصیلی:برق

سمت:عضو شورا