ای دریغا که قدر این گوهر تابناک را ندانستیم/ندرخشیدنش در آینده بر ما آشکار خواهد شد .ضایعه تاسف بار درگذشت مرحوم کربلائی حسن جانی،رئیس شورای اسلامی شهر نیمبلوک وشورای شهرستان قاینات،خادم بی ادعا،خیر گمنام،قیم صبور،حامی فداکار مردم را خدمت خانواده محترم،وابستگان آن مرحوم،مسئولین شهرستان،بخش وشهر بویژه مردم شهر نیمبلوک تسلیت عرض می نماییم وبرای آن مرحوم طلب مغفرت وبرای بازماندگان صبر مسئلت داریم.شهرداری وشورای اسلامی شهر نیمبلوک